• March 16, 2022
  • Andrew Schwabe
  • Blogs

By Andrew Schwabe, 15 March 2022

TL/DR: Invent, Validate, Prototype, Launch, Scale, Train, Inspire (skill and culture), Send-off, Repeat.  Always watch your back; always take care of your people. Operating multiple companies in different stages, so that each can support the others.
TL / DR: Phát minh, Xác thực, Nguyên mẫu, Khởi chạy, Đo lường, Huấn luyện, Truyền cảm hứng (kỹ năng và văn hóa), Gửi đi, Lặp lại. Luôn luôn thận trọng; luôn chăm sóc nhân viên của bạn. Điều hành nhiều công ty trong các giai đoạn khác nhau, để mỗi công ty có thể hỗ trợ những công ty khác.

The difference between a serial entrepreneur and a “normal” entrepreneur is about being able to juggle multiple businesses in different stages at the same time.  Of course there isn’t really such a thing as a “normal” entrepreneur aka founder, but if that statement is true, then serial entrepreneurs are even more difficult to classify.
Sự khác biệt giữa một doanh nhân sở hữu nhiều doanh nghiệp và một doanh nhân “bình thường” là cùng một lúc có thể điều phối nhiều doanh nghiệp ở các giai đoạn khác nhau. Tất nhiên không thực sự có cái gọi là doanh nhân hay người sáng lập “bình thường”, nhưng nếu tuyên bố đó là đúng, thì các doanh nhân sở hữu nhiều doanh nghiệp thậm chí còn khó phân loại hơn.

I was an unwilling entrepreneur.  When I was 20, an opportunity fell in my lap to choose between starting a tech company or pursuing a career in the military.  I chose a path that would become a unique journey across 20+ years and 7 companies.  There was no book to help guide my unique path, so this series of blogs, I hope, will help those who are similarly minded, as well as those who are curious about how serial entrepreneurs (or at least this one) works.  Through the pandemic, nearly all of our businesses have grown.  This has a measure of luck, but it also says a lot about the kind of businesses that are worth starting.
Tôi là một doanh nhân bất đắc dĩ. Năm 20 tuổi, tôi có cơ hội lựa chọn giữa việc thành lập một công ty công nghệ hoặc theo đuổi sự nghiệp trong quân đội. Tôi đã chọn cho mình một hành trình độc đáo xuyên suốt hơn 20 năm với 7 công ty. Không có cuốn sách nào giúp tôi định hướng trên con đường độc nhất này, vì vậy, với loạt blog này, tôi hy vọng sẽ có ích cho những người cùng quan điểm, cũng như những người tò mò về cách các doanh nhân sở hữu nhiều doanh nghiệp làm việc (hoặc chỉ trong bài viết này). Trong suốt đại dịch, hầu hết tất cả các doanh nghiệp của chúng tôi đều phát triển. Trong đó có sự may mắn, nhưng nó cũng nói lên rất nhiều điều về loại hình kinh doanh đáng để bắt đầu.

Spoiler: the process I will describe is fraught with peril and rich with rewards. Ideas may fail, people will break your trust, workers will let you down, waste time, steal equity, try to crush your spirit, challenge your work ethic and culture, and sometimes the market is just unforgiving.  And yet, we choose the path and accept the pain.  The reward is substantial, and chances for success are greater than just being involved with only one startup.  Through it all, you will make many mistakes.  You have to stay true to your beliefs through it all.  Your eventual success depends on your ability to recognize and learn from your own mistakes, your resilience to stress and your mental capability to keep fighting through difficult circumstances.
Spoiler: quá trình tôi sẽ mô tả là đầy mạo hiểm và giàu có với những phần thưởng. Ý tưởng có thể thất bại, mọi người sẽ phá vỡ lòng tin của bạn, người lao động sẽ làm bạn thất vọng bằng cách lãng phí thời gian, ăn cắp tài sản, cố gắng đè bẹp tinh thần của bạn, bất đồng với đạo đức và văn hóa làm việc của bạn, và đôi khi thị trường là không khoan nhượng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn chọn con đường đó và chấp nhận mọi thử thách. Phần thưởng là rất lớn và cơ hội thành công lớn hơn là chỉ tham gia với một công ty khởi nghiệp. Nói tóm lại, bạn sẽ mắc phải nhiều sai lầm. Bạn phải luôn trung thực với niềm tin của mình trong mọi hoàn cảnh. Thành công cuối cùng của bạn phụ thuộc vào nhận thức của bản thân cũng như khả năng học hỏi từ những sai lầm, tinh thần và ý chí phải thật vững vàng để bạn không ngừng chiến đấu, vượt qua được mọi hoàn cảnh khó khăn. 

For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?
– Mark 8:36 (ESV)
Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?
– Mác 8:36 (Kinh Thánh)

Risk of Impact to your family and healthNguy cơ ảnh hưởng đến gia đình và sức khỏe của bạn

Before you can even think about trying to be a serial entrepreneur, you need to know the risks and you need to protect those closest to you. “The life” isn’t easy, and you shouldn’t fool yourself to think that you can just figure it out as you go without consequences.  There are long seasons when work/life balance is pretty much nonexistent.  The reality is that you will need to work on weekends, evenings, holidays, paid time off and more to develop your ideas.
Trước khi bạn có thể nghĩ đến việc cố gắng trở thành một doanh nhân nối tiếp, bạn cần biết những rủi ro và bạn cần bảo vệ những người thân thiết nhất với mình. “Cuộc sống” không hề dễ dàng và bạn không nên tự huyễn hoặc bản thân khi nghĩ rằng bạn có thể thành công mà không nhận lại hậu quả. Sẽ có nhiều khoảng thời gian bạn không thể tìm được sự cân bằng giữa công việc/cuộc sống. Thực tế là bạn sẽ cần làm việc vào cuối tuần, buổi tối, ngày lễ, thời gian nghỉ có lương và hơn thế nữa để phát triển ý tưởng của mình.

Getting started is the tough risky part.  You need basic money for survival, family, and eventually to get your startup going.  Unless you already have money, you can’t start this kind of career path without first working for somebody else, and I recommend it even if you DO have money.  Excel at your full time job to reduce financial risk.  You can’t do “just enough” and hope to get by if that risks you losing your job and financial safety net.  You may be tired after time off, and your job will expect you to be refreshed and at the top of your game anyway.  Always show up and be a great employee – do your best to be real and give your all for everything you do.  Even when you don’t have the energy to do it.  You never know when a previous employer will become your next customer!  It is always a better option for you to be an excellent employee.
Khởi đầu là phần mạo hiểm và khó khăn. Bạn cần một khoản tiền đủ cho những nhu cầu cơ bản, đủ cho gia đình và cuối cùng là để bắt đầu công việc khởi nghiệp. Trừ khi bạn đã có tiền, bạn không thể bắt đầu tự khởi nghiệp nếu trước đó chưa từng là một nhân viên và tôi khuyên bạn nên làm điều đó ngay cả khi bạn CÓ tiền.  Hãy xuất sắc trong công việc toàn thời gian của mình để giảm rủi ro tài chính. Bạn không thể làm “vừa đủ” và hy vọng sẽ vượt qua, nếu điều đó đe dọa đến công việc và sự an toàn tài chính của bạn. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi dù đã có thời gian nghỉ ngơi, nhưng công việc đòi hỏi bạn phải luôn tươi mới và luôn ở trạng thái tốt nhất dù thế nào đi nữa. Hãy luôn có mặt và là một nhân viên tuyệt vời – cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân và cống hiến hết mình cho mọi thứ bạn làm. Ngay cả khi bạn không có năng lượng để làm điều đó. Bạn không bao giờ biết khi nào một người chủ trước đây sẽ trở thành khách hàng tiếp theo của bạn! Trở thành một nhân viên xuất sắc luôn luôn là một lựa chọn sáng suốt.That wraps the first part of this blog series.  Stay tuned for the next part where I talk about the business stages and how they support each other.
Đây là phần mở đầu của loạt blog này. Hãy theo dõi phần tiếp theo, tôi sẽ kể về các giai đoạn kinh doanh và cách chúng hỗ trợ lẫn nhau.

About Andrew:
Andrew Schwabe is a serial entrepreneur, tech founder, artificial intelligence expert, musician and family man.  He has founded numerous companies, with most recent startups including Formotiv (formotiv.com) and Saigon A.I. (saigonai.com).  You can find him on twitter and linked in, and he is always willing to do do guest speaking, podcasts, interviews or writing spots about entrepreneurship, innovation, data science and artificial intelligence.
Andrew Schwabe là một doanh nhân sở hữu nhiều doanh nghiệp, nhà sáng lập công nghệ, chuyên gia trong lĩnh vực  trí tuệ nhân tạo, nhạc sĩ và người đàn ông của gia đình. Ông đã thành lập nhiều công ty, với các công ty khởi nghiệp gần đây nhất bao gồm Formotiv (formotiv.com) và Saigon A.I. (saigonai.com). Bạn có thể tìm thấy ông trên twitter linked in, và ông luôn sẵn lòng trở thành khách mời, xuất hiện trong các podcast, phỏng vấn hoặc các bài viết về tinh thần kinh doanh, đổi mới, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *