• July 13, 2022
  • Hong Nhut
  • Blogs

By Hong, Community Manager
July, 2022

(5-min-reading)

So no one told you life is gonna be this way. 

– Friends theme song –

To youths!
Gửi tuổi trẻ!

This blog is about what I wish I knew when I was in my 20s.
Bài blog này viết về những điều tôi ước mình biết khi mình bắt đầu những năm tháng 20 tuổi.

My favorite song starts with this line: ‘So no one told you life is gonna be this way.’ And I love how funny and realistic this line is. As I look back to 4-5 years ago, I realize that my way could be easier if I listened to wise advice. Because when we are young, we lack of experience, so many thoughts of us may be unrealistic.
Bài hát yêu thích của tôi bắt đầu với câu: ‘Chưa ai nói với bạn cuộc sống sẽ như thế này’. Tôi thích sự hài hước mà lại thực tế của câu hát ấy. Khi tôi nhìn về 4-5 năm trước, tôi nhận ra con đường của mình có thể dễ dàng hơn nếu tôi lắng nghe những lời khuyên khôn ngoan. Bởi vì khi còn trẻ, chúng ta thiếu kinh nghiệm, nhiều suy nghĩ của chúng ta có thể thiếu thực tế.

As a medical student, I changed my career to a teacher, and now I am working as a community manager in an international company.I faced a lot of struggles along the way, it is not because it should be, but because I don’t know clearly about my problem in reality. While I am working, I realize I have a lot of bias which is not right and not helpful for my career.
Tôi là một sinh viên y khoa, sau đó thay đổi công việc thành một giáo viên và hiện tại đang là một người Quản trị cộng đồng tại một công ty quốc tế. Tôi đối mặt với nhiều thách thức trong hành trình này, không phải vì nó phải như vậy, nhưng vì tôi không hiểu rõ về thực tế. Khi làm việc, tôi nhận ra mình có nhiều sự thiên lệch trong suy nghĩ, những suy nghĩ không đúng và không ích lợi cho con đường sự nghiệp của mình.

These are the lessons I learned here and there on my journey. They are real, common mistakes that I – as a Vietnamese young person – tend to make. And knowing those would be helpful for many young Vietnamese university students to avoid mistakes in their future decision.  Those are simple to understand but serious enough for us to share. I do believe that discussing this would prepare us and encourage us to keep exploring this life with joy and less risk. 
Có nhiều bài học tôi góp nhặt ở đây và kia trên hành trình. Nó là những sai lầm thật và phổ biến mà tôi – một người trẻ Việt Nam – có xu hướng mắc phải. Và biết được những điều này sẽ ích lợi cho bạn để tránh những quyết định sai lầm trong tương lai. Những bài học này cũng rất dễ hiểu nhưng đủ quan trọng để chia sẻ. Tôi tin rằng thảo luận về nó sẽ chuẩn bị và khích lệ chúng ta tiếp tục khám phá cuộc sống này với niềm vui và ít mạo hiểm hơn.

1. Be aware of your choice!
Hiểu rõ quyết định của mình!

One of my biggest mistakes before is thinking that trying does not take me much. We are usually told: ‘You are young. You can try. You have time’, ‘You have nothing to lose.’ Those are unhelpful and untrue statements. Because trying things without a conscious mind and careful research may cause you to waste a lot of time. So be careful in choosing!
Một trong những sai lầm lớn nhất của tôi trước đây là nghĩ rằng thử thì không mất gì cả. Chúng ta thường được bảo rằng: ‘Em còn trẻ. Em có thể thử. Em có thời gian.’, ‘Em không có gì để mất’. Những lời khích lệ này là không đúng và không hữu ích. Bởi vì thử nhiều thứ mà không hiểu rõ và nghiên cứu kỹ có thể khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian. Hãy cẩn thận khi lựa chọn!

I spent 4 years in medical school in Nursing. I chose it uncarefully! Then I soon realized that I don’t fit into this job. The process to change careers is long, hard, and expensive. It takes me a lot of effort and the thing that I can not take back is time. 
Tôi đã học 4 năm ở trường Y với chuyên ngành Điều dưỡng. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình không phù hợp với công việc này. Hành trình thay đổi sự nghiệp là tốn kém, khó khăn và mất nhiều thời gian. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều và điều tôi thật sự không thể lấy lại đó là thời gian.

I am helping in Interviews for a lot of students from university at my company. We care not only that interns fit our requirements, but also we remind candidates to research the career path they are choosing. We encourage them to research and get to know more about the company that they apply to. By doing that, students can lower the risk of change, be aware of the obstacles in the process, and not waste their time. 
Trong công việc hiện tại của mình, tôi tham gia nhiều cuộc phỏng vấn với sinh viên. Công ty chúng tôi không chỉ quan tâm việc ứng viên phù hợp với yêu cầu, nhưng cũng luôn luôn nhắc ứng viên tìm hiểu về con đường sự nghiệp mà họ lựa chọn. Chúng tôi khuyến khích các bạn nghiên cứu và biết rõ về công ty mà các bạn ứng tuyển. Bằng cách đó, sinh viên có thể giảm khả năng thất bại, nhận biết được những trở ngại trong quá trình làm việc thực tế và không lãng phí thời gian của chính mình.  

Our time is limited!
Thời gian là có giới hạn!
Like what is written in the Bible, May God teach us to number our days that we may gat a heart of wisdom. (Psalm 90:12)
Như Kinh Thánh viết, xin Chúa dạy chúng ta biết đếm các ngày (đã qua, còn lại) của chúng ta. Hầu cho chúng ta được lòng khôn ngoan. (Thi Thiên 90:12)

So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.

Psalm 90:12 (ESV) – Thi Thiên 90:12

2. Prepare yourself for a new chance!
Hãy chuẩn bị bản thân cho cơ hội mới!

Working as a community manager gives me the chance to reach many students – young friends who are on the way to finding out about themselves and their career paths. It gives me insight into the difference between being good and being outstanding. 
Làm việc trong vai trò một người quản trị cộng đồng cho tôi nhiều cơ hội để tiếp xúc với sinh viên – những bạn trẻ đang trên hành trình khám phá bản thân và con đường sự nghiệp của mình. Tôi nhìn rõ hơn sự khác nhau giữa giỏi và xuất sắc.

We can recognize which candidate is a good fit based on how much they prepare before the interview. Not just write down the answers to common questions in an interview, but also how they research what is in the job description, what is the basic knowledge for the career, which companies are in this industry and what our company culture is like. 
Chúng tôi có thể nhận ra ứng viên nào là phù hợp dựa trên mức độ chuẩn bị của họ trước buổi phỏng vấn. Ấy là những bạn không chỉ viết xuống câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp, mà còn nghiên cứu bản mô tả công việc như thế nào, kiến thức cơ bản về nghề nghiệp này, những công ty nào đang làm lĩnh vực này và văn hóa công ty của chúng tôi là gì. 

Have you ever met a friend that has the same age/ major/ background as you, but their performance is always excellent? They are good at English and have deep knowledge about your major. They got an internship in an international company and got a great job after graduation.
How to be an outstanding version of yourself? Be outstanding at your age?
Preparation is the answer. 
Bạn có từng có một người bạn với cùng tuổi/chuyên ngành/xuất thân, nhưng biểu hiện của họ luôn xuất sắc? Họ giỏi Tiếng Anh và có kiến thức sâu về chuyên ngành. Họ được thực tập trong một công ty quốc tế và nhận được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
Làm thế nào để trở nên phiên bản xuất chúng của bản thân? Xuất sắc ở lứa tuổi của mình?
Câu trả lời là Chuẩn bị.

Preparation shows how serious you are about your career path, how much desire you have for it, and how much effort you put into the real work. When we feel like we have much free time, it’s time for preparation.
Chuẩn bị cho thấy chúng ta nghiêm túc bao nhiêu về con đường sự nghiệp của mình, chúng ta khao khát bao nhiêu về điều đó, và cũng cho thấy bao nhiêu nỗ lực chúng ta có thể đặt vào công việc thực tế.
Khi chúng ta cảm thấy có nhiều thời gian rảnh, đó là thời gian để chuẩn bị. 

3. Live livelily!
Hãy sống thật sống động!

I am a devoted person. I want everything I do to be the best for the organization, so I focus on the goal. I studied and worked a lot when I was at university. But I was stressed and unhappy most of the time. I spent 4 years studying at Da Lat – the city is well-known for its picturesque, but I know nothing about how beautiful it is. I want to say that focusing on a goal makes excellent results, but it isn’t the same with a happy/ full of experiences.
Tôi là một người hết lòng cho công việc. Tôi muốn mọi thứ tôi làm là tốt nhất cho tổ chức của mình, nên tôi rất tập trung vào mục tiêu. Tôi học và làm việc rất nhiều khi tôi ở trường đại học. Nhưng tôi áp lực và không hạnh phúc hầu như mọi lúc. Tôi học 4 năm ở Đà Lạt – thành phố nổi tiếng về cảnh đẹp, nhưng tôi biết rất ít vẻ đẹp của nó. Tôi muốn nói rằng: Việc tập trung vào mục tiêu tạo nên kết quả tuyệt vời, nhưng nó không đồng nghĩa với việc có được những trải nghiệm trọn vẹn/hạnh phúc.  

The secret of happiness is to see all the marvels of the world, and never to forget the drops of oil on the spoon.
Bí mật của hạnh phúc là ngắm nhìn được mọi sự hùng vĩ của thế giới, nhưng không bao giờ quên những giọt dầu trong cái muỗng.

― Paulo Coelho, The Alchemist (Nhà giả kim)

The lesson learned is that we must never lose sight of our responsibilities and in our path to meeting our goals, we have to look at and enjoy the world around us. Maintaining a balance between them.
Bài học là chúng ta không đánh mất sự tâm trung vào nhiệm vụ, nhưng trên con đường đi tới mục tiêu, chúng ta nhìn và chiêm ngưỡng được thế giới xung quanh. Duy trì sự cân bằng của 2 điều đó. 

Work hard but enjoy the journey. Live a colorful life!
Làm việc chăm chỉ và tận hưởng hành trình. Hãy sống một cuộc đời rực rỡ!

Dearest reader,
Bạn thân mến,

We don’t have an entire life to be young. But we all have youth. I do believe every season of our life has its beauty.
Chúng ta không có cả cuộc đời để trẻ. Nhưng tất cả chúng ta đều có tuổi trẻ. Tôi tin rằng mỗi mùa trong cuộc đời đều có vẻ đẹp của nó. 

What is the beauty of youth? 
Vẻ đẹp của tuổi trẻ là gì?

I think it is our willingness to try new things with less fear, and willingness to work hard. Youth is beautiful because of all the great dreams that we want to make come true and the desire to live a helpful and meaningful life.  
Tôi nghĩ đó là sự sẵn lòng để thử điều mới với ít sợ hãi, và sẵn sàng làm việc vất vả. Tuổi trẻ thật đẹp bởi vì những ước mơ lớn chúng ta muốn biến thành hiện thực cũng như khát khao sống cuộc đời ý nghĩa và có ích.

Then make the best use of your time, live wisely by making careful choices, and enjoy the journey. We will get there! 
Vậy hãy tận dụng thì giờ, sống khôn ngoan bằng những quyết định có cân nhắc và tận hưởng hành trình. Chúng ta sẽ đến được nơi mà mình mong ước!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *