Data Science/Data Analyst Intern

Core Skills / Các kỹ năng chính

These are the skills that are most important to learn for the final internship evaluation / Đây là những kỹ năng quan trọng nhất cần phải rèn luyện và sẽ được đánh giá vào cuối kỳ thực tập.

 • Critical thinking skills / Tư duy phản biện: Learn how to evaluate a new problem and break it down into smaller pieces. / Rèn luyện cách đánh giá một vấn đề mới và cách chia nhỏ vấn đề để giải quyết.
 • Learn balance with self-learning / Cân bằng giữa việc được dạy và tự học: When to stop self-research and ask your mentor, when to do self-research instead of asking your mentor which will minimize wasted time. / Biết được khi nào nên dừng việc tự nghiên cứu và nhờ sự trợ giúp từ người hướng dẫn, cũng như khi nào nên tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề thay vì hỏi người hướng dẫn nhằm hạn chế lãng phí thời gian.

Responsibilities / Trách nhiệm

 • Come ready to learn. Even if you have studied data science in university, application of that knowledge is key and harder than you may expect. Come with an open mind ready to learn new things, not with an attitude that you already know it. / Sẵn sàng học hỏi, có thể thực tập sinh đã được học về Khoa học dữ liệu ở trường đại học nhưng việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tế khó hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Hãy đến với tâm trí cởi mở để học những điều mới, tránh thái độ ‘tôi đã biết rồi’.
  • Self-learning skills are very important / Kỹ năng tự học rất quan trọng
  • Be proactive / Phải chủ động: Don’t just sit around waiting for direction / Đừng chỉ ngồi và chờ được cầm tay chỉ việc
  • Learn from everyone / Hãy học hỏi từ mọi người: We work as a team which means everyone learns from each other / Làm việc nhóm cũng đồng nghĩa với việc phải học hỏi lẫn nhau
  • Listen to everyone / Hãy biết lắng nghe người khác
 • Company culture is the most important thing to understand. Come with an understanding of respecting others. Our team is close-knit. We work hard but also enjoy time together. / Thích nghi với Văn hoá của công ty là yếu tố cốt yếu mà ứng viên cần đáp ứng. Hãy biết thấu hiểu và tôn trọng mọi người. Trong công ty, nhân viên có mối quan hệ khăng khít với nhau, chúng tôi làm việc nghiêm túc nhưng đồng thời cũng có nhiều niềm vui khi làm việc cùng nhau.
 • Complete WEKA courses 1 & 2. These courses are core to understanding terminology in English. / Hoàn thành khoá học WEKA 1&2. Các khoá học này là nền tảng để hiểu các thuật ngữ Tiếng Anh cần thiết.
 • Complete an RMarkdown Course. The primary language that we use with our clients is R, creating RMarkdown files that can be knit as a deliverable to the client. / Hoàn thành khoá học về RMarkdown. R là ngôn ngữ được chúng tôi sử dụng chủ yếu cho các dự án với khách hàng, RMarkdown được dùng để viết và thiết kế nhằm tạo ra các Báo cáo Phân tích mà khách hàng mong muốn. 
 • Once the courses are completed to our satisfaction, the intern will be given client data and will be expected to do the following in RMarkdown: / Khi thực tập sinh đã hoàn thành các khoá học như yêu cầu, công ty sẽ cung cấp dữ liệu của khách hàng cùng với các yêu cầu:
  • Complete Exploratory Data Analysis (EDA), also called Data Mining / Hoàn thành Exploratory Data Analysis (EDA), còn được gọi là Khai phá Dữ liệu
   •  One of the most common responsibilities that an intern can expect to participate in is data mining. This involves digging deep into batches of complex data and large data sets in order to spot patterns. / Khai phá Dữ liệu là một trong những nhiệm vụ cơ bản mà thực tập sinh có thể tham gia thực hiện. Nó bao gồm việc đào sâu vào những tập dữ liệu lớn và phức tạp để tìm ra các xu hướng. 
  • Data interpretation / Diễn dịch dữ liệu
   • Another standard task that interns are expected to accomplish is that of going through data sources in order to draw conclusions. / Một nhiệm vụ cơ bản khác mà thực tập sinh cần hoàn thành là việc đưa ra các kết luận sau khi đọc và phân tích các nguồn dữ liệu khác nhau.
  • Report generation / Tạo báo cáo
    • Interns are required to participate in the creation of reports that reflect the work that they have done for a company. / Thực tập sinh cần tạo lập các báo cáo (sử dụng RMarkdown) trình bày kết quả công việc của họ trong quá trình thực tập tại công ty.

Expectations / Kỳ vọng

 • Participation in Thursday morning “Coffee Talk” / Tham dự hoạt động Coffee Talk vào sáng thứ 5 hằng tuần.
 • Participation in I.T. English Club on the 4th Sunday of the month / Tham dự I.T. English Club vào Chủ nhật thứ 4 mỗi tháng.
 • Presentation to the entire staff for the assigned final project / Thuyết trình trước công ty về dự án được giao.
 • Help wherever you can which includes items not in the job description / Hỗ trợ trong khả năng, một vài công việc khác không nằm trong mô tả công việc này.

How to apply / huớng dẫn ứng tuyển

It’s very simple, see our application process.

Data Science/Data Analyst Job Description

Mô tả Công việc cho vị trí Nhân viên Phân tích Dữ liệu 

Last updated on June, 2022

 

Core Skills / Các kỹ năng chính

These are the skills that are most important to for the job / Dưới đây là những kỹ năng và yêu cầu chính cho vị trí này tại công ty.

 

 • At least 1 year of work experience (internships do not count as work experience) / Ít nhất một năm kinh nghiệm (những kỳ thực tập không được xem như kinh nghiệm làm việc)
 • Technical skills are an advantage but not required / Những kỹ năng liên quan đến lập trình là một lợi thế nhưng không phải là điều kiện bắt buộc.
 • Critical thinking skills / Tư duy phản biện
   • The ability to evaluate a new problem and break it down into smaller pieces. / Khả năng đánh giá một vấn đề mới và cách chia nhỏ để giải quyết vấn đề.
 • Be Teachable / Cân bằng giữa việc được dạy và tự học:
  • Willing to learn new things / Biết được khi nào nên dừng việc tự nghiên cứu và nhờ sự trợ giúp từ người hướng dẫn, cũng như khi nào nên tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề thay vì hỏi người hướng dẫn nhằm hạn chế lãng phí thời gian.
  • Listen to the manager’s lead / Lắng nghe hướng dẫn từ cấp trên
  • Understand that the way you work may not be the way we work.  Be willing to change./ Hãy hiểu rằng có thể cách bạn đang dùng để giải quyết những vấn đề trong công việc không giống như các của chúng tôi dùng trong công ty, hãy cởi mở và sẵn sàng thay đổi.

 

Responsibilities / Trách nhiệm

 • EDA (Exploratory Data Analysis) And data reprocessing. The majority of the responsibility of a Data Analyst is EDA and data cleaning / reprocessing. This normally is 80% of the job. / EDA (Phân tích dữ liệu thăm dò) và tiền xử lý dữ liệu.  Phần lớn công việc của Nhân viên Phân tích Dữ liệu chủ yếu là EDA và làm sạch dữ liệu / tiền xử lý dữ liệu. Những nhiệm vụ này chiếm khoảng 80% khối lượng công việc.  
 • Discuss and brainstorm to develop ML models in Python. This is a team effort with our internal team and the customer’s team. Some projects also require Pyspark for business problem solving and technical solutions. / Thảo luận và brainstorm để phát triển những mô hình dự báo học máy bằng Python. Dự án được thực hiện bằng sự phối hợp của nhân viên từ phía khách hàng và đội ngũ nội bộ công ty. Một vài dự án yêu cầu Pyspark để giải quyết những vấn đề trong kinh doanh và đề xuất những giải pháp công nghệ phù hợp.
 • Communication. Communication skills are extremely important. Communicate with co-workers, managers and bosses often and with respect. / Giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng. Công việc yêu cầu bạn phải giao tiếp với đồng nghiệp, người quản lý và sếp thường xuyên với sự tôn trọng.
 • Teamwork. We work as a team even if we work on different projects. Teamwork is important and highly valued in our company and is a big part of our company culture. / Làm việc nhóm. Mọi người tại Saigon A.I. làm việc chung với nhau như một nhóm  dù chúng tôi thực hiện những dự án khác nhau. Làm việc nhóm rất quan trọng và được đánh giá cao trong công ty và đó là phần quan trọng trong văn hoá công ty. 
 • Company culture is the most important thing to understand. Come with an understanding of respecting others. Our team is close-knit. We work hard but also enjoy time together. / Văn hoá công ty là điều quan trọng nhất bạn nên thật sự thấu hiểu. Luôn tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Mọi thành viên trong công ty đều gắng bó thân thiết với nhau. Chúng tôi làm việc hết sức nhưng luôn tận hưởng thời gian khi ở bên nhau.

 

Expectations / Kỳ vọng

 • Participation in Thursday morning “Coffee Talk” / Tham dự hoạt động Coffee Talk vào sáng thứ 5 hằng tuần.
 • Participation in I.T. English Club on the 4th Sunday of the month / Tham dự I.T. English Club vào Chủ nhật thứ 4 mỗi tháng.
 • Presentations to the entire staff as directed / Thuyết trình trước công ty về dự án được giao.

Help wherever you can which includes items not in the job description / Hỗ trợ trong khả năng, một vài công việc khác không nằm trong mô tả công việc này.

Web Developer/Python

Responsibilities

As the Python Developer you will be responsible for the development and quality of Web Applications for our international clients. Here are some basic requirements for the positions:

 • Build and maintain products throughout their lifecycle.
 • Coordinate smoothly among team members to complete the work.
 • Perform other duties as assigned by the organization.
 • Join and discuss with the team to find suitable solutions.

Requirements

 • Has experience building web applications, better if you have Python experience.
 • HTML5, CSS, Bootstrap will be an advantage.
 • Good problem-solving skills and attention to detail.
 • Be willing to learn from others and respect colleagues.
 • Not afraid to use English in work and improve English for work.

Benefits

 • Salary: negotiate based on candidate’s ability.
 • Work in a young, dynamic international company founded by experienced American entrepreneurs.
 • Hybrid working in the case of Covid.
 • Frequent internal training, Coffee Talk to update skills and knowledge.
 • Experience international business environment, which provides opportunities to improve Business English.
 • Retreat once time a year for full-time employees.
 • Public holiday and Annual leave are following the Vietnamese Labor law.
 • Experience the unique harmony of Vietnamese – American Culture.
 • Celebrate international holidays: Thanksgiving, Christmas, etc.
 • Tea-times during working hours, Coffee Talk weekly, I.T. English Club, sports activities, in-house games, etc.
 • Personal coaching and career orientation.

How to apply

It’s very simple, see our application process.

Technology Services B2B Sales

Opportunities and challenges:

 • Participating in new projects: expand the Vietnamese business market.
 • Training with our American Entrepreneurs with 20 years of experience.
 • Working in a professional B2B environment.

Responsibilities

 • Prospecting for new B2B customers, expanding the company market in Vietnam.
 • Communicate and maintain relationships with current and potential customers.

Requirements:

 • Have an interest in technology.
 • Have a background in Economics or Sales & Marketing.
 • Have experience in Sales & Marketing.
 • (In case of experience shortage) Planning to work in B2B Sales.
 • Able to communicate in English effectively with native speakers.

Benefits

 • Unpaid Internship (for freshers): training provided, commission for any newly closed deal.
 • Job: 3 months probation, discuss salary during the interview.
 • Work in a young, dynamic international company founded by experienced American entrepreneurs.
 • Hybrid working in the case of Covid.
 • Frequent internal training, Coffee Talk to update skills and knowledge.
 • Experience international business environment, which provides opportunities to improve Business English.
 • Retreat once time a year for full-time employees.
 • Public holiday and Annual leave are following the Vietnamese Labor law.
 • Experience the unique harmony of Vietnamese – American Culture.
 • Celebrate international holidays: Thanksgiving, Christmas, etc.
 • Tea-times during working hours, Coffee Talk weekly, I.T. English Club, sports activities, in-house games, etc.
 • Personal coaching and career orientation.

How to apply

It’s very simple, see our application process.

How to apply

1. Send your application files

Make sure your application documents are well prepared and send them to hr@saigonai.com

If you are applying for employment, please provide:

 • Your CV
 • Your cover letter

In case you are still a student and looking for an internship, please provide:

 • Your CV
 • Your cover letter
 • Your transcript

Note that we only accept your English written documents.

2. Join the first interview

Your application files then will be examined by our HR staff and then specialized department. If your profile meets the position’s requirements, an HR staff will contact you for the 1st interview.

Who will interview you? Normally, we will have at least three interviewers: an HR staff, a specialist from the department you applied and a manager.

Note that because of Covid, we also provide online interviews.

3. Complete an assignment

If you pass the first interview, we will soon contact you by email for the result and many times we will give you a technical writing assignment.

Why do we need that? The purpose of technical writing is not to judge your answer, but rather to help us better understand your thinking, your working process, how you solve a problem. Thus, it will help us make the decision for your application better.

4. Join the second interview

After receiving your assignment submission, we will invite you to the second interview where we will go more into details with some technical questions as well as how do you can start your job at Saigon A.I.

After the second interview, we will make a final decision and send an official announcement email to you.

If you have any questions regarding the application process, feel free to reach us at hr@saigonai.com. Let’s join our team and together we can make bigger impacts to the world!