• August 22, 2022
  • Hong Nhut
  • Blogs

By Ngoc, Data Analyst
November, 2022

(3-min-reading)

1. Why did I realize learning is an unstoppable journey?
Vì sao tôi nhận ra học là hành trình không ngưng nghỉ?

When I graduated from school, it was the time when I didn’t need to study anymore. That is what I thought before, but it is not.
Khi tôi tốt nghiệp là thời điểm tôi không cần học nữa. Đó là suy nghĩ của tôi trước đây, nhưng sự thật thì không phải như vậy. 

About me, I have been working as a data analyst at Saigon A.I. Company for almost 6 – 7 months. Through these months I realized this job requires you to learn many new things and update your knowledge everyday. 
Tôi đã làm một nhà phân tích dữ liệu tại công ty Saigon A.I. trong 6-7 tháng. Trong suốt thời gian này, tôi nhận ra công việc này đòi hỏi tôi học nhiều điều mới và cập nhật kiến thức của mình mỗi ngày.


When working in technology, you need to be a new version of yourself to adapt. For the ability to learn multiple things with the limited time and use it in real-world projects, it is best to develop a good way to study.
Khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ, bạn cần làm mới chính mình để thích ứng. Để có khả năng học nhiều thứ trong thời gian có giới hạn và sử dụng chúng trong những dự án thực tế, chúng ta cần phát triển một cách học tốt.

2. Skills that I gained through this journey as a data analyst
Những kỹ năng tôi rèn luyện khi làm công việc phân tích dữ liệu

Ask a question – How to Eat an Elephant.
Đặt câu hỏi – Cách để ăn một con voi.

Like the majority of people from the background of business, I felt easily lost at the beginning when I needed to use a program language. It is easier now and I can deal with it even when it is a hard problem to detect because I know how to ask a question – How to eat an elephant. I ask the question to cut the problem into many small pieces to solve them one by one. The narrower the problem, the better you can solve it. Applying this method for writing code (program language) is called a unit test. The main point is dividing the code into small steps to detect where the error comes from. 
Như hầu hết mọi người có chuyên môn về kinh doanh, tôi cảm thấy dễ bị mất phương hướng khi sử dụng ngôn ngữ lập trình. Bây giờ nó dễ dàng hơn và tôi có thể giải quyết nó ngay cả khi nó là một vấn đề khó phát hiện bởi vì tôi biết cách đặt câu hỏi – Làm thế nào để ăn một con voi. Tôi đặt câu hỏi để chia nhỏ vấn đề và giải quyết từng phần một. Vấn đề càng được chia nhỏ, bạn càng có thể giải quyết tốt hơn. Áp dụng phương pháp này để viết code (ngôn ngữ chương trình) được gọi là unit test. Điểm trọng tâm là chia nhỏ code thành từng bước để phát hiện lỗi ở đâu.

The narrower the problem, the better you can solve it.
Vấn đề càng được chia nhỏ, bạn càng có thể giải quyết tốt hơn.

Note.
One more tip that I have learned from my boss and co-workers is sticking to your code with your side project and also commenting your code carefully. It will help you save a lot of time when you need your code again. For commenting, the advantage is to help you keep track of your project. Furthermore, everyday it’s good for planning everything you will do. The purpose is memorizing and not missing information for your works

Lưu ý.
Một trong những mẹo mà tôi học được từ sếp và đồng nghiệp là để dễ dàng trong việc nhớ các kiến thức về coding, bạn có thể tạo một dự án riêng nơi bạn sẽ thực hành và lưu giữ code. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian thay vì phải tìm kiếm code trên mạng. Một lưu ý nữa về ghi chép ý nghĩa mỗi dòng code mà bạn viết sẽ giúp bạn dễ dàng bắt nhịp với dự án mà bạn đã làm kể cả sau một thời gian nhất định. Bạn cũng cần lên kế hoạch cho những điều bạn làm. Mục đích là để ghi nhớ và không bị mất thông tin.

Teaching is a good way to re-learn.

I didn’t see the benefit of this method until I tried it. I have a friend who showed interest in the field of data analysis, so I tought her some basic knowledge about coding. Because she’s a curious person, she asked me a lot of questions. By answering her questions, I can understand more deeply about the syntax of coding. Sometimes when I don’t know an answer, it helps me to detect what knowledge that I already have and the knowledge I still need to gain. 
Tôi đã không thấy được lợi ích của phương pháp này cho đến khi tôi thử nó. Tôi có một người bạn có hứng thú về lĩnh vực phân tích dữ liệu, nên tôi dạy cô áy một số kiến thức cơ bản về viết code. Bạn tôi là người tò mò, cô ấy đã hỏi tôi nhiều câu hỏi. Khi trả lời câu hỏi của cô ấy, tôi có thể hiểu sâu hơn về cấu trúc của code. Thỉnh thoảng khi tôi không biết câu trả lời, tôi phát hiện ta những gì mình thật sự biết và những gì tôi cần học để biết.

Are these skills new for you? I hope from my sharing it will help people who want to start challenging themselves in the field of data analysis to have a better method to start.
Những kỹ năng này có mới với bạn không? Tôi hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp những ai đang thử thách chính mình trong lĩnh vực phân tích dữ liệu có một phương pháp tốt hơn để bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *